Posted in จดหมายข่าว

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดำเนินการจัดทำลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามแนวทาง 5 ส โดยที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพรวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดี ให้เกิดขึ้นระหว่างวัด ชุมชน ประชาชน สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ วัดโพธิ์เจริญ วัดคำภินีวรรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง โรงเรียนบ้านนาเลียง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง และผู้นำชุมชนภาคคีความร่วมมือในพื้นที่ตำบลนาเลียง

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่แก่เด็กวัย เรียนและเยาวชนตำบลนาเลียง ประจำปี พ.ศ. 2566 สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาเลียง

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.นาเลียง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลียง มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมตุ้มโฮมน้ำใจมอบไปสู่ผู้สูงอายุในโครงการ Buddy ต่างวัย Gen 3 จัดโดย ทีมสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียงร่วมกับโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้สูงวัย ป้องกันสมองเสื่อม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ร่วมกับซมรมผู้สูงอายุตำบลนาเลียง

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดำเนินการโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร นำโดย นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้สูงอายุ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเลียงทำสวนผักสมุนไพร อาทิเช่น ผักบุ้ง กระเพรา ตะไคร์ ชะอม ต้นหอม ใบสะระแหน่ ผักแมงลัก ต้นผักหวาน และร่วมกันปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว

“หน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่”

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มศักยถาพในการปฏิบัติงานและบริหารงาน ในอบต.นาเลียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะมูลฝอย และกัดแยกขยะต้นทาง

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง “สนับสนุนโกรงการบุญพระเวสสนดร ตำบลนาเลียง ประจำปี 2566 จำนวนเงิน 50,000 บาท”

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ตลาดถนนคนเดิน หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ

Continue Reading...