สำนักปลัด อบต.

นางสาวพีรดา วงค์ราชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนฤดีนาถ ใจกลาง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวพีรดา วงค์ราชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายอานวัช ตั้งวิกรัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวประภา กุลวงษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นายวีรศักดิ์ หะติง
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวกนกนิตย์ วงษ์ขันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเกียรติศักดิ์ โสมชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน

นายอัครพงษ์ พ่อชมภู
คนงานทั่วไป(ทั่วไป)

นางสาวอภิฤดี พ่อชมภู
จ้างเหมาบริการ

นางสาวจันจิรา นักบุญ
จ้างเหมาบริการ

นายหงส์สา พ่อชมภู
จ้างเหมาบริการ

นายศราวุธ พ่อชมภู
จ้างเหมาบริการ

นายบัวเรียน เดือนจันทร์
จ้างเหมาบริการ

นายประวิทย์​ บัวทองจันทร์​
จ้างเหมาบริการ
นางสาวบุสดี บัวทองจันทร์
จ้างเหมาบริการ
นายบุญเนตร ธ.น.ปน
จ้างเหมาบริการ

 

Share: