สมาชิกสภา

นายวสันต์ แสนสุริวงค์
ส.อบต.หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอง
(ประธานสภา อบต.)

นายวิทยา ยะตะโคตร
ส.อบต.หมู่ที่ ๒ บ้านนาฮุม
(รองประธานสภา อบต.)

นายอุทัย ติยะบุตร
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ บ้านนาเลียง

นายชูชาติ พ่อครวงค์
ส.อบต.หมู่ที่ ๓ บ้านนามน

นายครสวรรค์ พ่อเกษ
ส.อบต.หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระบี่

นายประยูร บัวทองจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ บ้านนาอุดม

นายประไพ ศรีบุญเรือง
ส.อบต.หมู่ที่ ๗ บ้านโพนสวรรค์

นายพนัส จันอังคาร
ส.อบต.หมู่ที่ ๘ บ้านนาเลียงน้อย

ร.ต.อ.สังเวียน ปะจันตัง
ส.อบต.หมู่ที่ ๙ บ้านนาสามัคคี

นางรัญญา คำคนข้อง
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเจริญ

นายประยงค์ เทพทุมมี
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพนทอง

นายนรภัทร เกียรธนชัย
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งตะวัน

mungmee

Share: