Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.64

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

🤟🤟เราจริงจังในงานบริการและอำนวยความสะดวกให้ ประชาชน🤟🤟 นับตั้งแต่จังหวัดนครพนมได้ประกาศกักตัวผู้ที่เดินทางมาจาก 21 จังหวัดเสี่ยง ทำให้ยอดผู้เดินทางเข้าพื้นที่ตำบลนาเลียงมียอดเพิ่มสูงขึ้น ท่านนายกสมพงษ์ ไชยศรี และท่านปลัดกัลยา ขันทองคำ ต้องการให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 เป็นไปในเชิงรุกเพิ่มมากจึ้น จึงได้มีการจัดตั้งจุดคัดกรองระดับตำบล ณ รพสต.นาเลียง และยังอำนวยความสะดวกจัดรถรับ – ส่งพาผู้กักตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลนาแกนับเป็นอีกหนึ่งบริการ #จริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจัง #เงินในบัญชีติดลบพี่เศร้าใจแต่ถ้าผลตรวจน้องติดลบพี่ดีใจนะคะ #องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงจริงจังจริงใจในงานบริการ 💞💞🤗🤗😁😁💞💞

🤟🤟เราจริงจังในงานบริการแล…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา​ 2564​ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19)​ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันนี้วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ท่านเสรี หาญกล้าท้องถิ่นอำเภอนาแก นายกสมพงษ์ ไชยศรี และนายพิภพ บัวชุม นายช่างโยธาอบต.นาเลียงใด้ออกตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไปบ่อขยะ.นาแกงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2563 และถนนสายหมู่9 บ้านนาสามัคคีไปบ้านหนองแหน ตำบลหนองโพธิ์ และถนนสายหน้าอบต.นาเลียง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ2564 ขอบคุณท่านท้องถิ่นอำเภอครับที่ออกตรวจติดตามโครงการ

วันนี้วันพุธ ที่ 19 พฤษภา…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564

1.ข้อมูลเบื้องต้น 2.คำแถล…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราขการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนังงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมทำความสะอาด จัดเตรียมสถานรองรับการกักตัวกลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลนาเลียง จำนวน 7 แห่ง

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม …

Continue Reading...
Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.64

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.64

Continue Reading...