Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

😍😍😍รางวัลอันภาคภูมิใจในเวทีระดับประเทศของสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง😍😍😍 ☺️☺️☺️อ้างอิงประกาศของสถาบันพระปกเกล้า ที่ 49|2564 เรื่อง “ผลการตัดสินรางวัล KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น” #โครงการbuddyต่างวัย สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง #ได้รับรางวัล KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ระดับเหรียญทอง (ระดับสูงสุด) #ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกคนที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างเข้มแข็งจนบรรลุเป้าหมาย #ขอขอบคุณท่านนายกสมพงษ์ ไชยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงที่สนับสนุนการดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน #ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง #สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

19 กันยายน 2564 สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง เข้าร่วมโครงการวัยรุ่นนครพนมรู้เท่าทันร่วมป้องกันเอดส์ วิถีเพศสร้างสรรค์ ณ สาธารณสุขอำเภอวังยาง จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ขอขอบคุณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ใน โครงการ”ล้านความห่วงใย..เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” ได้สนับสนุน ชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) จำนวน 13​ กล่อง​ 975 ชุด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การระบาด COVID – 19 #แทนความห่วงใยให้กับบุคลากรด่านหน้า #ล้านความห่วงใยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

12 มิถุนายน 2564 – 20 สิงหาคม 2564 สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการbuddyต่างวัย ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในระดับประเทศ โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า บัดนี้การดำเนินโครงการได้สิ้นสุดลงแล้ว ผลการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจนประสบความสำเร็จ และขอกำลังแรงเชียแรงใจให้กับแกนนำเด็กและเยาวชนในการนำเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล KPI NEW GEN AWARD 2021 ในวันที่ 20 กันยายน 2564 นี้

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อนวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต

Continue Reading...
Posted in แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Continue Reading...
Posted in มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Continue Reading...
Posted in มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

Continue Reading...