ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม

นายอานวัช ตั้งวิกรัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม
นางสาวจันทร นนทะโคตร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
  นางจิรพา ถานัน
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 

Share: