กองคลัง

นางเสาวลักษณ์ บรรพสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายโกเมท อัฐนาค
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ​ปฏิบัติงาน

นางสาวภคอร ชาเครือ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวเย็นจิตร ลาดบาศรี
จ้างเหมาบริการ

นางสาววชิราภรณ์ ปะจันตัง
จ้างเหมาบริการ

นางสาวนันทิดา​ แสนมิตร
จ้างเหมาบริการ

 

Share: