กองคลัง

นางเสาวลักษณ์ บรรพสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายโกเมท อัฐนาค
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ​ปฏิบัติงาน

นางสาวภคอร ชาเครือ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวกาญจนา แสงแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาววชิราภรณ์ ปะจันตัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวนันทิดา แสนมิตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

mungmee

Share: