กองคลัง

นางเสาวลักษณ์ บรรพสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวรักขณา บุญมาวงษา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายโกเมท อัฐนาค
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวสุราณี จาปา
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

นางสาวภคอร ชาเครือ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวเย็นจิตร ลาดบาศรี
จ้างเหมาบริการ

นางสาววชิราภรณ์ ปะจันตัง
จ้างเหมาบริการ

 

Share:

Author: mungmee