รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต อบต.นาเลียง 2566รอบ 6เดือน
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบั
mungmee

Share: