Posted in แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Continue Reading...
Posted in แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

Continue Reading...
Posted in แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 2561-2564

Continue Reading...
Posted in แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Continue Reading...
Posted in แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต

Continue Reading...