ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายสุรชาติ บริโป
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
โทร 084-9577052

นายคำดี เสนาจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
โทร 088-7034993

นายควร ลี้พล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
โทร 085-2350608

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นางกัลยา ขันทองคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
โทร 089-5741367

นายชัยชาญ ธน.ทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
โทร 099-9758314

นางสาวพีรดา วงค์ราชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 
093-1495548

นางเสาวลักษณ์ บรรพสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 
096-6322824

นายวิทยา สัพโส
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 089-8994711

mungmee

Share: