Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการ…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกคร…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเล…

Continue Reading...