Posted in โครงสร้างบุคลากร

สมาชิกสภา

นายวสันต์ แสนสุริวงค์ส.อบ…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองช่าง

นายวิทยา สัพโส ผู้อำนวยกา…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองคลัง

นางเสาวลักษณ์ บรรพสาร ผู้…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

สำนักปลัด อบต.

นางสาวพีรดา วงค์ราชา นักท…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ

นางกัลยา ขันทองคำ ปลัดองค…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม

นายอานวัช ตั้งวิกรัย นักว…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม

นางรัชฎาวรรณ พ่อสิงห์ ครู…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง

นางแสงจันทร์​ เสนาคำ​ ครู…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

หน่วยตรวจสอบภายใน

Continue Reading...