กองช่าง

นายวิทยา สัพโส
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิภพ บัวชุม
นายช่างโยธาชานาญงาน
นายภาสกร คัตถาวร
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
– ว่าง –
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายกฤษ สิงห์แสวงพานิชย์
จ้างเหมาบริการ

นางสาวจุฑามาศ หมอกใสย์
จ้างเหมาบริการ

นางสาวชลิญญา กำริสุ
จ้างเหมาบริการ

 

Share: