กองช่าง

นายวิทยา สัพโส
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิภพ บัวชุม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายภาสกร คัตถาวร
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายกฤษ สิงห์แสวงพานิชย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวจุฑามาศ หมอกใสย์
จ้างเหมาบริการ

 

 

Share: