กองช่าง

นายวิทยา สัพโส
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิภพ บัวชุม
นายช่างโยธาชานาญงาน
นายภาสกร คัตถาวร
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายพิทยา อินภูวา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายกฤษ สิงห์แสวงพานิชย์
จ้างเหมาบริการ
นางสาวกนกวรรณ์ ศรีบุญเรือง
จ้างเหมาบริการ
นางสาวนิภาพร เดือนจันทร์
จ้างเหมาบริการ

 

Share: