หัวหน้าส่วนราชการ

นางกัลยา ขันทองคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
โทร 089-5741367

นายชัยชาญ ธน.ทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 099-9758314

นางสาวพีรดา วงค์ราชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 093-1495548

นางเสาวลักษณ์ บรรพสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 096-6322824

นายวิทยา สัพโส
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 089-8994711

mungmee

Share: