หัวหน้าส่วนราชการ

นางกัลยา ขันทองคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

นายชัยชาญ​ ธ​น.ทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวพีรดา วงค์ราชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นางเสาวลักษณ์ บรรพสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวิทยา สัพโส
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

Share: