หัวหน้าส่วนราชการ

นางกัลยา ขันทองคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

นางสาวจิตรี สิริขจรคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางเสาวลักษณ์ บรรพสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวิทยา สัพโส
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

Share:

Author: mungmee