วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โดยมี นางกัลยา ขันทองคำผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลนาลียง พร้อมด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง คอยอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 11 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 บ้านโพนทอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงดังนี้ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หมายเลข 2 นายบุญมา ปูบุตรซา ได้คะแนน 99 คะแนน ลำดับที่ 1 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หมายเลข 1 นางอรอุมา แสงแก้ว ได้คะแนน 60 คะแนน ลำดับที่ 2 โดยมีจำนวน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 270 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 161 คน คิดเป็นร้อยละ 59.62 % บัตรดี 159 บัตรเสีย 2 บัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครใด – คน

mungmee

Share: