Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศผู้สูงอายุ อบต.นาเล…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งให้มารับเงินประกันสัญญาจ้างที่ครบกำหนดค้ำประกันคืน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566

การเรียกประชุมสภา สมัยสาม…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง

Continue Reading...