Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว

ติดป้ายประกาศในที่สาธารณะ ผิดกฎหมาย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นาเลียง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลนาเลียงต้านยาเสพติด ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเล…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โด้รับรางวัล KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัดกรอมท่องถิ่น ประจำปี 2566 ระดับเหรียญทอง จากสถาบันพระปกเกล้า (: ปีช้อน)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงแบบก้าวกระโดดจึงกำหนดแผนการเยี่ยมชมสถานศึกษาคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพพัฒนาสู่มาตรฐานสถานศึกษาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดย นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม(ยงใจยุทธ)​ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ เทศบาลเมืองนครพนม เพื่อให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง​ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการดูแลระบบการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพและทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม(ยงใจยุทธ)​ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ เทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ….

Continue Reading...