วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วน ตำบลนาเลียง จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยที่เลือกตั้ง ภายใต้โครงการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตำบลนาเลียง เขตเลือกตั้งที่ 11 แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นางสาวจิราภร ทิพย์พิมล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ) และนายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยง ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: