วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล นาเลียง นักวิชาการศึกษา คณะครู และเด็กนักเรียน จัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจักรยานขาไถ Balance Bike – พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ – ฝึกการทรงตัว – ฝึกสายตา การแยกแยะสี การประเมินระยะทาง – การใช้มือและแขนบังคับทิศทาง – การใช้กล้ามเนื้อขาออกแรงเดิน – การมีวินัย – เครารพกฎ ระเบียบ กติกา

mungmee

Share: