การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่นด้านสาธารณสุข โดยมี ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาเลียง หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชมรมผู้สูงอายุ และ อสม. ทั้ง 12 หมู่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Share: