Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จัดกิจกรรม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานเสาธงชาติไทยหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นำโดย นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางกัลยา ขันทองคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นำ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสังกัด จัดจัดกิจกรรมเคารพรงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ พร้อมประดับธรงชาติไทยบริเวณโดยรอบ อบต.นาเลียง เพื่อ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทย (นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาเลียง ครั้งที่ 5/2566

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ….

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาเลียง

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ….

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วย นายคำดี เสนาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.กองช่าง ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขร่วมกับการไฟฟ้านาแก เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้า หมู่ที่ 12 ได้ใช้งาน ณ บ้านทุ่งตะวัน หมู่ที่ 12 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก #องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วย นายคำดี เสนาคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นายควร ลี้ พล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นายวสันต์ แสนสุริวงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1,5,8 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ร่วมมอบบ้านสำหรับผู้สูงอายุในตำบลนาเลียง จำนวน 7 หลัง และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค โดยได้รับงบประมาณ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ณ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (นายวีรศักดิ์ หะติง/ภาพ)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย (กิจกรรมทัศนศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่​ 7​ กันยายน​ 2566​ เวลา​ 13.00​ น.​ นายสุรชาติ​ บริโป​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง​ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ​ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง​ อำเภอนาแก​ จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่​ 7​ กันยาย…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการสานพลังคนสามวัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม(งบพัฒนาจังหวัดนครพนม) กิจกรรมที่ 4 ถอดบทเรียน : การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลโครงการพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ณ ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน …

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,9,11

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ….

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดำเนินการจัดทำลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามแนวทาง 5 ส โดยที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพรวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดี ให้เกิดขึ้นระหว่างวัด ชุมชน ประชาชน สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ วัดโพธิ์เจริญ วัดคำภินีวรรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง โรงเรียนบ้านนาเลียง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง และผู้นำชุมชนภาคคีความร่วมมือในพื้นที่ตำบลนาเลียง 

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ….

Continue Reading...