Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมโครงการพัฒนาการเรียนรู้เยาวชนนอกระบบ ประจำปี 2567 ในหัวข้อเรื่อง “โครงการรูปแบบพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพและทักษะวิชาการของเยาวชนนอกระบบ” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม #องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง #ชาวนาเลียงร่วมใจ https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาเลียง ครั้งที่4/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โล(อถล) จัดกิจกรรม Kick off กิจกรรมทำความสะอาด 5 ส. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

▪️วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30น. ▪️นำโดย นายกสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง และท่านเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการจัดโครงการอบรมและรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (การคัดแยกขยะ การจัดตั้งธนาคารขยะหมู่บ้าน การจัดทำถังขยะเปียก) ▪️ณ วัดคำพินีวรรณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคลอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพให้กับ นางสี ชุมปลา บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 9 ตำบลนาเลียง

วันที่26 มิถุนายน 2567 เว…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นำโดย นายกสุรชาติ บริโป จัดอบรมโครงการเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาเลียง ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

▪️วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาเลียง ได้เข้าร่วมโครงการและติดตามการดำเนินโครงการของ โรงเรียนนามนดงติ้ววิทยาและโรงเรียนบ้านหนองคอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันเสาร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสุรชาติ บริโป นายก อบต.นาเลียง พร้อมด้วยกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาเลียงเข้าร่วมและติดตามการดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร ณ.โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประชุมสมาชิกกลุ่มบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ 1 พร้อมมอบท่อ pvc จำนวน 50 ท่อน และมอบโถสุขภันฑ์

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่อังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

Continue Reading...