วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ นางกัลยา ขันทองคำ ปลัดอบต.นาเลียง นายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัดอบต.นาเลียง และเจ้าหน้าที่ อบต.นาเลียง ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อน ให้กับผู้ที่อยู่ในระหว่างกักตัว ผู้มีผลกระทบหรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Share:

Author: mungmee