วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาร่างเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2ร65) ครั้งที่ 1 และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่1 โดยมี ปสัดอบต.นา เลียง หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพสต.นาเลียง ผอ.รร.บ้านนาเลียง กำนันตำบลนาเลียงและ คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Share: