วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง คณะผู้บริหาร ปลัดอบต.นาเลียง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน ร่วมกับ ประธานสภาฯ ส.อบต. หมู่ 1- 12 ดำเนินกิจกรรม ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) รวมทั้ง​ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก​ทั้ง​ 3 ศูนย์​สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง​ ตามนโยบายพัฒนาและปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์สถานที่ทำงานให้น่าอยู่ ทางคณะผู้บริหารมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัยเป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ อบต.นาเลียง

Share:

Author: mungmee