24 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นำโดย นางกัลยา ขันทองคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดียง ร่วมกับกำนันตำบลนาเลียง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่ ดำเนินการทำความ สะอาดบริเวณถนนภายในตำบลนาเลียงและ ขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ด้วยความ สามัคคีและร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาชุมชนของชาวตำบลนาเลียง

Share:

Author: mungmee