15 ธันวาคม 2564 สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ในชื่อทีม NL Children’s Council and PW School เข้ารับ(รูปแบบออนไลน์)โล่รางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ระดับเหรียญทอง GOLE MEDALจากสถาบันพระปกเกล้า รางวัลที่ได้รับเป็นผลมาจากการจากดำเนินงานตามโครงการBUDDYต่างวัย ที่มีการดำเนินงานจนประสบความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมา

Share:

Author: mungmee