15 ธันวาคม 2564 สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ในชื่อทีม NL Children’s Council and PW School เข้ารับ (รูปแบบออนไลน์) โล่รางวัล เยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ระดับเหรียญทอง GOLE MEDAL จาก สถาบันพระปกเกล้ารางวัลที่ได้รับเป็นผลมาจากการดำเนินงานตามโครงการBUDDY ต่างวัย ที่มีการดำเนินงานจนประสบความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมา

Share:

Author: mungmee