วันที่ 14 ธันวาคม 2564 บุคลากรครูศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่งในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตาบลนาเลียง เชิญชวนสวม ใส่ ชุดผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น “ผ้าไทยใส่ให้ สนุก” ตามพระดาริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวํณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และทรงพระดาริที่จะรักษาและสานต่อ พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และพัฒนา ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย

Share:

Author: mungmee