😍😍😍รางวัลอันภาคภูมิใจในเวทีระดับประเทศของสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง😍😍😍 ☺️☺️☺️อ้างอิงประกาศของสถาบันพระปกเกล้า ที่ 49|2564 เรื่อง “ผลการตัดสินรางวัล KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น” #โครงการbuddyต่างวัย สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง #ได้รับรางวัล KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ระดับเหรียญทอง (ระดับสูงสุด) #ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกคนที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างเข้มแข็งจนบรรลุเป้าหมาย #ขอขอบคุณท่านนายกสมพงษ์ ไชยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงที่สนับสนุนการดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน #ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง #สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง

Share:

Author: mungmee