19 กันยายน 2564 สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง เข้าร่วมโครงการวัยรุ่นนครพนมรู้เท่าทันร่วมป้องกันเอดส์ วิถีเพศสร้างสรรค์ ณ สาธารณสุขอำเภอวังยาง จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม

Share:

Author: mungmee