27 กันยายน 2564 นำสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ณ ห้องประชุมแสงสิงห์แก้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม

Share:

Author: mungmee