จุดคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เพื่อควบคุมและตรวจคัดกรอง ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลนาเลียง

ณ.ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.นครพนม มี 2 ราย ต.นาเลียงนอกจากจะตั้งจุดบริการประชาชน ตามแนวทางแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 แล้ว อบต.นาเลียง ร่วมมือกับผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง อปพร. อสม. รพสต. และส่วนราชการต่าง ๆ ยังตั้งจุดคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เพื่อควบคุมและตรวจคัดกรอง ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลนาเลียงเป็นการสกัดจุดเสี่ยงโดยนำแนวทางเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มาดำเนินการในช่วงการตั้งด่าน
ขอให้ประชาชนที่สัญจรเข้ามาในต.นาเลียง ให้ความร่วมมือจนท.ประจำด่านตรวจคัดกรองด้วยนะคะ

💕💕💕ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง💕💕💕

#ขอให้ทุกท่านปลอดภัยและเดินทางโดยสวัสดิภาพ
#ประชาชนต.นาเลียงปลอดผู้ติดเชื้อโควิด19

Share:

Author: mungmee