หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน 1
ประกาศการสร้างขวัญและกำลังใจ
ประกาศการลามาสายนาเลียง

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
Share:

Author: mungmee