หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินฯ

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน

ประกาศการสร้างขวัญและกำลังใจ

ประกาศการลามาสายนาเลียง

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ระเบียบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 64-66

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

Share: