การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

การดำเนินการทางวินัยของ
แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการ
แผ่นพับประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

Share:

Author: mungmee