ระเบียบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัย

ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

Share:

Author: mungmee