คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

คำสังรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

คำสังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

คำสังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

คำสังรักษาราชการแทนปลัด

คำสั่งปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

คำสั่งปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่งปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่งปฏิบัติราชการแทนปลัด

คำสั่งแบ่งงานกองช่าง

คำสั่งมอบหมายงานกองคลัง

คำสั่งแบ่งงานสำนักงานปลัด

Share: