วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ นายวีรศักดิ์ หะติง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้สูงอายุตำบลนาเลียง จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ”นครพนม สร้างสังคมอุดมสุขบำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น” กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้มีรายได้น้อยตามเกณฑ์ จปฐ.ด้วยกลไกลประชารัฐ กิจกรรมย่อยที่ 2 ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2565 TPMAP,Thai QM และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 ณจุดฝึกอบรมอาชีพ เพาะเห็ด/ไข่เค็ม วัดบ้านอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ นายวีรศักดิ์ หะติง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้สูงอายุตำบลนาเลียง จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ”นครพนม สร้างสังคมอุดมสุขบำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น” กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้มีรายได้น้อยตามเกณฑ์ จปฐ.ด้วยกลไกลประชารัฐ กิจกรรมย่อยที่ 2 ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2565 TPMAP,Thai QM และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 ณจุดฝึกอบรมอาชีพ เพาะเห็ด/ไข่เค็ม วัดบ้านอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
(นายวีรศักดิ์ หะติง/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน


https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: