วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.นาเลียง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พัฒนาชุมชนนาแก อำเภอนาแก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนตำบลนาเลียง ให้การต้อนรับ นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่มอบบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ของใช้ เครื่องนุ่มห่ม ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจกับประชาชนผู้พิการ ราย นายเผดจ วงค์ศรีชา บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีเงินประมาณ 2566 (วงเงิน 40,000 บาท) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครพนม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง สนับสนุนงบประมาณ โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.นาเลียง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พัฒนาชุมชนนาแก อำเภอนาแก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนตำบลนาเลียง ให้การต้อนรับ นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่มอบบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ของใช้ เครื่องนุ่มห่ม ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจกับประชาชนผู้พิการ ราย นายเผดจ วงค์ศรีชา บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีเงินประมาณ 2566 (วงเงิน 40,000 บาท) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครพนม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง สนับสนุนงบประมาณ โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน


https://www.facebook.com/naleang.go.th/

 

mungmee

Share: