คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ที่ ๒๒๐ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

คำสังรักษาราชการแทน
Share: