วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นำโดย นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงทั้ง 3 แห่ง ขับเคลื่อนกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นำโดย นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงทั้ง 3 แห่ง ขับเคลื่อนกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” คณะครูศพด. ได้นำนักเรียนทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ซึ่งผักที่นำมาปลูก ได้แก่ ผักสลัด หอม ผักบุ้ง ผักกาดขาว แมงลัก คะน้า กวางตุ้ง เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างให้เด็กได้รู้จักการปลูกผักทานด้วยตนเอง รู้จักวิธีดูแลรักษาพืชผักสวนครัว เด็กได้เรียนรู้การทดลองสัมผัสกับประสบการณ์จริง และได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2565 จังหวัดนครพนม ภายใต้คำขวัญ “ผู้ว่าฯ พาปลูกผัก และพืชสมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศพด.บ้านาเลียง ศพด.บ้านนาอุดม และศพด.วัดม่วงสุม ได้รณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนเน้นการพึ่งตนเองและความสามัคคีของคนในชุมชน และได้มีการขยายผลสร้างวัฒนธรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาสู่หมู่บ้านให้ยั่งยืน และสร้างความรัก ความสามัคคีและความเกื้อกูลของคนในชุมชน และเป็นต้นแบบให้กับ พี่น้องประชาชน ในพื้นที่หมู่บ้านตำบลนาเลียงให้มีกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวในครัวเรือนไว้ทานเองอย่างน้อย ครัวเรือนละ 10 ชนิด เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
https://www.facebook.com/naleang.go.th/
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน

mungmee

Share: