โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้หลัก 6 อ.

“โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้หลัก 6 อ. อ.ออกกำลังกาย อ.อาหารทายให้ครบ 5 หมู่ อ.เอนกายพักผ่อนนอนให้เพียงพอ อ.อารมณ์ดีไม่วิตกกังวล อ.ออกห่างเว้นระยะห่าง อ.อยู่ดูแลเลือกคนดูแลประจำตัวคนเดียว”

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้หลักการ 6 อ. ฯ จัดโดย ชมรมผู้สูงอายุตำบลนาเลียง สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลียง

เวลา 09.05 น. นาย สอน เสนาคำ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลนาเลียง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้หลัก 6 อ.ฯ

ทางชมรมผู้สูงอายุตำบลนาเลียงจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยหลัก 6 อ. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรงลดอัตราการเจ็บป่วยจากโรคภัยและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และแนะนำบุคคลอื่นในการดูแลผู้สูงอายุ

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทางวิทยากร น.ส. จีราวรรณ บัวชุม พยาบาลวิชาชีพ จากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลียง และ นายบรรจบศิลป์ จันทะวง อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสร้างติ่ว ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ ณ อาคาร อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Share: