“โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

“โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2565​โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทางวิทยากร​สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก​ ได้มาให้ความรู้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านตำบลนาเลียง และแจกจ่ายวัคซีนเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัข และแมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลนาเลียง ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#ชาวนาเลียงร่วมใจ

Share: