24 มกราคม 2564 นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ นายคำดี เสนา คำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล , นายควร ลี้พล รองนายกองค์บริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นาย วสันต์ แสนสุริวงศ์ ประธานสภาอบต.,นายนรภัทร เกียรธนชัย เลขานุการสภา อบต. เจ้าหน้าที่อบต. นางสาวศิริรัตน์ เชื้อดวงผย นักพัฒนาชุมชน ฯ, นางสาวนฤดีนาถ ใจกลาง นักจัดการงานทั่วไปฯ, ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ลงพื้นที่มอบรถข็นสามล้อ โยก จำนวน 3 ดัน เพื่อให้ผู้พิการราย 1.นางสาว กาญจนา กำริสุ หมู่ 5 2.นายพิทักษ์ ไชยต้นเทือก หมู่ 6 3.นายทัน คนครอ ง หมู่ 8 ได้มีรถโยกใช้ทำให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และช่วยลดความยากลำบาก ในการดำรงชีวิตของผู้พิการ ทั้งนี้ การมอบรถเข็นสาม ล้อโยกนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้รับการ สนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมแสะความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดนครพนม

Share:

Author: mungmee