14 มกราคม 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบล นาเลียง โดย นายพนมพร พรมพ่อ ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง และ นายอนิรุฒิ พงษ์พัฒน์ ผู้บริหารสภาเด็ก และเยาวชนตำบลนาเลียง เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่า ราชการจังหวัดนครพนม เพื่อรับมอบนโยบาย และแนวทางในการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่ สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อโคโรน่าไวรัส (Covid-19) นโยบายการ ปฏิบัติของจังหวัดนครพนมในเทศกาลและ วันสำคัญต่าง ๆ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของเด็ก และเยาวชน พร้อมให้กำลังใจ และการ สนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมที่ สร้างสรรค์ตามบริบทพื้นที่

Share:

Author: mungmee