19 พฤศจิกายน 2564 นางกัลยา ขันทองคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้ดำเนินการตามนโยบาย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ได้ส่งเสริมการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสับปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่ วันอังคารและวันศุกร์ พร้อมทั้งเชิญชวน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง สนองพระดำริ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่พระราชทานแก่วงการผ้าไทยว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้เป็นที่นิยมสู่สากลเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

Share:

Author: mungmee