14 พฤศจิกายน 2564 สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง (องค์กรสาธารณประโยชน์) ร่วมกับ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดกระบวนการและผลการดำเนินงานโครงการBuddyต่างวัย ที่ได้การสนับสนุนการดำเนินโครงการจากโครงการ KPI NEW GEN

14 พฤศจิกายน 2564 สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง (องค์กรสาธารณประโยชน์) ร่วมกับ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดกระบวนการและผลการดำเนินงานโครงการBuddyต่างวัย ที่ได้การสนับสนุนการดำเนินโครงการจากโครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เนื่องในงาน “เวทีขับเคลื่อนงานจิตอาสาพัฒนาสังคมของเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม” ณ ห้องประชุมอาคารเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี จัดโดย ศูนย์ประสานงานหน่วยจัดการร่วม (Node) สสส.จังหวัดนครพนม ในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินโครงการได้มุ่งเน้นการเผยแพร่กระบวนการทำงานของโครงการและการขยายผลไปสู่สภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยมีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 10 แห่ง เข้าร่วมรับฟัง เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการในพื้นที่ของตนเอง

Share:

Author: mungmee