วันนี้วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ท่านเสรี หาญกล้าท้องถิ่นอำเภอนาแก นายกสมพงษ์ ไชยศรี และนายพิภพ บัวชุม นายช่างโยธาอบต.นาเลียงใด้ออกตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไปบ่อขยะ.นาแกงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2563 และถนนสายหมู่9 บ้านนาสามัคคีไปบ้านหนองแหน ตำบลหนองโพธิ์ และถนนสายหน้าอบต.นาเลียง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ2564 ขอบคุณท่านท้องถิ่นอำเภอครับที่ออกตรวจติดตามโครงการ

วันนี้วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ท่านเสรี หาญกล้าท้องถิ่นอำเภอนาแก นายกสมพงษ์ ไชยศรี และนายพิภพ บัวชุม นายช่างโยธาอบต.นาเลียงใด้ออกตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไปบ่อขยะ.นาแกงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2563 และถนนสายหมู่9 บ้านนาสามัคคีไปบ้านหนองแหน ตำบลหนองโพธิ์ และถนนสายหน้าอบต.นาเลียง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ2564 ขอบคุณท่านท้องถิ่นอำเภอครับที่ออกตรวจติดตามโครงการ

Share: