ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564

1.ข้อมูลเบื้องต้น

2.คำแถลง

3.คำแถลง รายละเอียดคำแถลง

4.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ

5.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

6.บันทึกหลักการและเหตุผล

7.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน

8.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน

9.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล

10.รายงานประมาณการรายรับ

11.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

12.รายงานประมาณการรายจ่าย

13.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

14.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

Share:

Author: mungmee