การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราขการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนังงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล

Share:

Author: mungmee