การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปกครองท้องถิ่นและการบริหารโครงการมโครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2564 จัดโดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

21 – 23 เมษายน 2564 สภาเด็กและเยาวชนตำลนาเลียงร่วมกับโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ในชื่อกลุ่มว่า NL Children’s Council And PW School โดยมีนายพนมพร พรมพ่อ ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง และนางนงค์รักษ์ พ่อบุตรดี ครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาโครงการ มีสมาชิกแกนนำเป็นเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง จำนวน 5 คน คือ นายอนิรุฒิ พงษ์พัฒน์ นายจิรายุทธ พุธโก นางสาวจินตนา พ่อสิงห์ นางสาวอภิญญา บัวนาค และนางสาวนิชาภัทร พรมพันห่าว เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปกครองท้องถิ่นและการบริหารโครงการมโครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2564 จัดโดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share:

Author: mungmee