โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กด้านสุขบัญญัติ 10 ประการ

คณะกรรมการ สปสช.ตำบลนาเลียงได้สนับสนุนงบประมาณ ให้ศพด.บ้านนาอุดม จัด “โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กด้านสุขบัญญัติ 10 ประการ ” เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้นำความรู้ ไปดูแลสุขอนามัยลูกหลานได้ถูกต้อง ถูกสุขอนามัย ห่างไกลโรคภัยต่างๆ

ศพด.นาเลียงต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการ สปสช.ตำบลนาเลียงทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยลูก หลาน ชาวตำบลนาเลียงนะคะ

😊😊🤗🤗😊😊

Share:

Author: mungmee