องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงมอบเสื้อกีฬาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง บ้านนาอุดม และวัดม่วงสุม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการ หรือการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านร่าง อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และลักษณะนิสัยของเด็ก ซึ่งต้องมีการส่งเสริมให้เหมาะสมตามวุฒิภาวะหรือความพร้อมของเด็กแต่ละคนตามช่วงอายุ โดยอาศัยความร่วมมือจาก พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครูผู้ดูแลเด็ก โดยผ่านกิจกรรม หรือกระบวนการต่าง ๆ ในวันที่ 12พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสมพงษ์ ไชยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จึงได้มอบหมายให้ นายเมือง ชาเทราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร นำเสื้อกีฬา ไปมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง บ้านนาอุดม และวัดม่วงสุม เพื่อให้เด็กนักเรียนทั้ง 3 ศูนย์ฯ สวมใส่ประกอบกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆในการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา (รอยยิ้มของเด็กทำให้โลกสดใส) 😊😊🤗เด็กคือปัจจุบันของสังคม😊😊🤗

Share:

Author: mungmee